Edifici Eix Empresarial - C-25 Sortida 189, Sant Julià de Vilatorta
POLÍTICA DE PRIVACITAT
POLÍTICA I COMPROMÍS DE PRIVACITAT

Sabem l’important que és la privacitat per els nostres usuaris i clients. És per això que ens esforcem a transmetre de forma transparent la manera com recollim dades, com les utilitzem i com les emmagatzem.

Qui som

El lloc web allotjat sota el domini estrategeek.com pertany a Guillem Membrives Barniol (Estrategeek a partir d’ara), qui n’ostenta exclusivament la propietat intel·lectual de tots els continguts que s’hi mostren, a excepció del contingut incrustat d’altres llocs.

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta el tractament de les dades que puguin recollir-se a través del lloc web d’Estrategeek.

Qui és el responsable de les seves dades personals?

En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Estrategeek, (Guillem Membrives Barniol) amb NIF 33954708-S i amb la oficina al c/ Molí d’en Saborit, 10 Baixos 2ª porta de Vic. Adreça elctrònica lopd@estrategeek.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Estrategeek. S’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades i l’usuari o client pot contactar amb ell a través de lopd@estrategeek.com.

Quines Dades Personals recollim i per què.

Detall de les dades recollides i la seva finalitat

Apartat Dades Finalitat Destinataris
Alta subscripció comunicacions promocionals
Nom, correu electrònic Amb el seu consentiment enviar informació comercial. Legitimat amb el seu consentiment. Estrategeek
Client Nom, correu electrònic, NIF, Adreça, telèfon Interacció rutinària imprescindible en l’oferiment dels nostres serveis. Legitimat per la relació contractual. Estrategeek
Formulari de contacte del lloc web
Nom, correu electrònic Atendre la seva consulta. Legitimat per la seva prèvia consulta. Estrategeek
Formulari vols treballar amb nosaltres Nom, correu electrònic, telèfon, currículum vitae Gestió d’una borsa de treball legitimat pel seu consentiment. Estrategeek

L’usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

*Tractament dades borsa de treball

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99 i RD 1720/2007 en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades personals que ens facilita en el seu currículum passaran a incorporar-se de la base de dades d’Estrategeek amb adreça al c/Molí d’en Saborit nº 10 baixos 2ª, pel seu tractament, i amb la finalitat de formar part de la nostra bossa de treball per tal d’incorporar-se a Estrategeek amb algun tipus de relació laboral o mercantil.

Estrategeek conservarà les dades tres anys, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé, un any, en el cas que no encaixi.

De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a Estrategeek, amb adreça al c/Molí d’en Saborit nº 10 baixos 2ª, C.P. 08500 Vic, o per correu electrònic a l’adreça: lopd@estrategeek.com.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual.

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim per tal de proporcionar informació sobre els serveis que oferim.

4.- Compliment d’obligacions imposades per Llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment a qualsevol moment en la següent adreça: lopd@estrategeek.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, solament es tracten estrictament per a la finalitat per la qual s’ha prestat el consentiment.

Quant temps conservarem les seves dades?

Estrategeek guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

Estrategeek, solament cedirà les seves dades en aquells serveis en els quals s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Estrategeek assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollits i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a la disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Drets Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Estrategeek. lopd@estrategeek.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:

• Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades

• Quan Estrategeek  no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessitis per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça lopd@estrategeek.com
Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.
L’exercici dels seus drets és gratuït


Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d’empresa., i per tant la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Estrategeek. En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, quant a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari ha de comprometre’s a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol un altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Estrategeek no s’identifica amb les opinions expressades per uns altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat a cap xarxa social.

Estrategeek es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per uns altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social al moment de registrar-se.
  • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configuri adequadament el grau de privadesa del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

El web i xarxes socials gestionats per Estrategeek són:

Web https://estrategeek.com
Facebook https://www.facebook.com/Estrategeek
Twitter https://twitter.com/estrategeek

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Galetes

Vegeu La pàgina referent a Cookies emprades pel lloc web d’Estrategeek

Com protegim les vostres dades

Estrategeek es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin